Monday, June 25, 2007

Quotation - Citáty

AGAINST CIVILIZATION, in its new expanded edition, provides the means of understanding the dehumanizng core of modern civilization, and the ideas that have given rise to the anarcho-primitivist movement. The editor of this compelling anthology is John Zerzan, author of Future Primitive (Autonomedia) and Running on Emptiness (Feral House).

„I celebrate John Zerzan’s anthology harboting the best of civilized people’s critiques of civilization. Herein the reader will discover the questions that need to be asked and the insights that beg to be nurtured if humankind and the natural world as we know it are to thrive into the future.
This book is that important.“

- Chellis Glendinning, author of My Name is Chellis and Im in Recovery from Western Civilization

„It is its collective refusal to say ‘Here is civilization: just accept it’ that makes this volume so important. Read it and you will never think of civilization in the same way again. Or put any more faith than a grain of mustard seed in its unimpeded future.“
- Kirkpatrik Sale, author of Rebels Against the Future

„This is an extraordinary collection by the most important anarchist thinker of our time, a potent introduction to, as Zerzan so accurately puts it, the pathology of civilization. For decades now Zerzan has been articulating a practical and theoretical critique of civilization, and this book – though an edited anthology of his own and other people’s essays – brings it all together in a compelling, undeniable way. I love all of Zerzans books, but I think I love this one the best.“
- Derrick Jensen, author of A Language Older Than Words

Contemporary records indicate that, more than once, both rich and poor wished that the barbarians would deliver them from the (Roman) Empire. While some of the civilian population resisted the barbarians (with varying degrees of earnestness), and many more were simply inert in the presence of the invaders, some actively fought for the barbarians. In 378, for example, Balkan miners went over en masse to the Visigoths. In Gaul the invaders were sometimes welcomed as liberators from the Imperial burden, and were even invited to occupy territory.
- Joseph Tainter

To combat cultural genocide one needs a critique of civilization itself.
- Gary Snyder

VISUALIZE INDUSTRIAL COLLAPSE
- Earth First!


PROTI CIVILIZÁCII, vo svojej novej rozšírenej edícii, poskytuje prostriedky pochopenia neľudskej podstaty modernej civilizácie a myšlienky, ktoré podnietili vznik anarcho-primitivistického hnutia. Editor tejto neprekonateľnej antológie je John Zerzan, autor kníh Primitív budúcnosti a Beh naprázdno.

„Oslavujem príchod antológie Johna Zerzana zaoberajúcej sa najlepšími kritikami civilizácie od civilizovaných ľudí. Tu čitateľ nájde otázky, ktoré musia byť položené a preniknutia do podstaty veci, ktoré žiadajú o to, aby boli ďalej rozvíjané, ak ľudstvo a prírodný svet ako ich poznáme majú prekvitať do budúcnosti.
Táto kniha je takto dôležitá.“

- Chellis Glendinning, autorka knihy Moje meno je Chellis a zotavujem sa od západnej civilizácie

„Je to kolektívne odmietnutie povedať „Tu je civilizácia: akceptujte ju“, čo robí túto knihu tak dôležitou. Prečítajte si ju a už nikdy nebudete rozmýšľať o civilizácii tak ako doteraz. Alebo vkladať viac nádeje než len zrnko horčice do jej nerušenej budúcnosti.“
- Kirkpatrik Sale, autor Rebeli proti budúcnosti

„Toto je pozoruhodná zbierka najvýznamnejšieho anarchistického mysliteľa našej doby, účinným úvodom, ako to Zerzan výstižne nazýva, do patológie civilizácie. Už desaťročia Zerzan vyjadruje praktickú a teoretickú kritiku civilizácie, a táto kniha – i keď je to editovaná antológia esejí jeho a iných autorov – to všetko zhŕňa dokopy presvedčivým, nevyvrátiteľným spôsobom. Milujem všetky Zerzanove knihy, ale myslím si, že túto milujem najviac.“
- Derrick Jensen, autor knihy Reč staršia než slová

Súčasná evidencia ukazuje, že, viac než raz, aj bohatí aj chudobní si priali, aby ich barbari oslobodili od (Rímskeho) Impéria. Zatiaľ čo určitá časť civilného obyvateľstva odporovala barbarom (s kolísavou mierou vážnosti), a mnohí ďalší jednoducho nereagovali na prítomnosť votrelcov, niektorí aktívne bojovali za barbarov. Napríklad v roku 378, balkánsky baníci prestúpili en masse k Visigothom. V Galii boli votrelci niekedy vítaní ako osloboditelia od imperiálneho bremena a boli dokonca pozvaní okupovať územie.
- Joseph Tainter

Na bojovanie proti kultúrnej genocíde je potrebná kritika samotnej civilizácie.
- Gary Snyder

PREDSTAV SI KOLAPS PRIEMYSLU
- Earth First!

0 comments: